FAQs Complain Problems

समाचार

पाठ्यक्रम तथा नमुना फारम

दरखास्त फारम (उद्धम विकास सहजकर्ता) !!

दरखास्त फारम (उद्धम विकास सहजकर्ता) !!

बाँके जिल्ला दररेट आ.व.२०७७/७८ !!

बाँके जिल्ला दररेट आ.व.२०७७/७८ !!

रोजगार संयोजकको पदपूर्ति र सेवा सुबिधा सम्बन्धी मापदण्ड २०७६ (पाठ्यक्रम र दरखास्त फारम सहित) !!

रोजगार संयोजकको पदपूर्ति र सेवा सुबिधा सम्बन्धी मापदण्ड २०७६ (पाठ्यक्रम र दरखास्त फारम सहित) !!

(पाठ्यक्रमका लागी यसै मापदण्डको परिच्छेद ३ को दफा ९)

(दरखास्तको लागी यसै मापदण्डको अनुसूची १ र २)

स्वीकृत नयाँ म.ले.प.फारमहरू २०७६ !!

स्वीकृत नयाँ म.ले.प.फारमहरू (Excel) २०७६  डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस !!

स्वीकृत नयाँ म.ले.प.फारमहरू (PDF) २०७६  डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस !!

Pages