FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

बार्षिक योजना किताब २०७८-७९ !!

बार्षिक योजना किताब २०७८-७९ !!

आ.व. २०७९/८० नेपालगंज उप-महानगरपालिकाको निती तथा कार्यक्रम !!

आ.व. २०७९/८० नेपालगंज उप-महानगरपालिकाको निती तथा कार्यक्रम !!

नेपालगञ्ज उप-महानगरपालिकाको आ.व. २०७९/८० का लागी प्रस्तावित आय-व्यय विवरण !!

नेपालगञ्ज उप-महानगरपालिकाको आ.व. २०७९/८० का लागी प्रस्तावित आय-व्यय विवरण !!

नेपालगंज उप महानगरपालिकाको आ.ब.२०७६।७७ को अन्तिम लेखा परिक्षण प्रतिवेदन ।।

नेपालगंज उप महानगरपालिकाको आ.ब.२०७६।७७ को अन्तिम लेखा परिक्षण प्रतिवेदन ।।

आ.व २०७८/७९ नगर सभाबाट पारित कार्यक्रम/ परियोजना/ श्रोत अनुसार बजेट बिनियोजन (नगरपालिका तथा वडा कार्यालय समेत) !!

आ.व २०७८/७९ नगर सभाबाट पारित कार्यक्रम/ परियोजना/ श्रोत अनुसार बजेट बिनियोजन (नगरपालिका तथा वडा कार्यालय समेत) !!

नेपालगंज उप-महानगरपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को बजेट !!

नेपालगंज उप-महानगरपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को बजेट !!

बार्षिक योजना किताब २०७७-७८ !!

बार्षिक योजना किताब २०७७-७८ !!

सातौँ नगरसभाका निर्णयहरु (सम्पन्न मिति: २०७७/०३/३०) !!

सातौँ नगरसभाका निर्णयहरु (सम्पन्न मिति: २०७७/०३/३०) !!

नेग.उमनपाको आ.व.२०७७/७८ का लागी अनुमानित आय तथा व्यय विवरण !!

नेग.उमनपाको आ.व.२०७७/७८ का लागी अनुमानित आय तथा व्यय विवरण !!

छैठौं नगरसभाका निर्णयहरु (सम्पन्न मिति: २०७६/१२/०४) !!

छैठौं नगरसभाका निर्णयहरु (सम्पन्न मिति: २०७६/१२/०४) !!