FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

बार्षिक योजना किताब २०८०-८१ !!

बार्षिक योजना किताब २०८०-८१ !!

आ.व. २०८०/८१ नेपालगंज उप-महानगरपालिकाको निती तथा कार्यक्रम !!

आ.व. २०८०/८१ नेपालगंज उप-महानगरपालिकाको निती तथा कार्यक्रम !!

आ.व २०८०/८१ का लागी स्रोत सिमा तथा बजेट निर्धारण समितिबाट प्रस्तावित आय तथा व्यय विवरण !!

आ.व २०८०/८१ का लागी स्रोत सिमा तथा बजेट निर्धारण समितिबाट प्रस्तावित आय तथा व्यय विवरण !!

बार्षिक योजना किताब २०७८-७९ !!

बार्षिक योजना किताब २०७८-७९ !!

आ.व. २०७९/८० नेपालगंज उप-महानगरपालिकाको निती तथा कार्यक्रम !!

आ.व. २०७९/८० नेपालगंज उप-महानगरपालिकाको निती तथा कार्यक्रम !!

नेपालगञ्ज उप-महानगरपालिकाको आ.व. २०७९/८० का लागी प्रस्तावित आय-व्यय विवरण !!

नेपालगञ्ज उप-महानगरपालिकाको आ.व. २०७९/८० का लागी प्रस्तावित आय-व्यय विवरण !!

आ.व २०७८/७९ नगर सभाबाट पारित कार्यक्रम/ परियोजना/ श्रोत अनुसार बजेट बिनियोजन (नगरपालिका तथा वडा कार्यालय समेत) !!

आ.व २०७८/७९ नगर सभाबाट पारित कार्यक्रम/ परियोजना/ श्रोत अनुसार बजेट बिनियोजन (नगरपालिका तथा वडा कार्यालय समेत) !!

नेपालगंज उप-महानगरपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को बजेट !!

नेपालगंज उप-महानगरपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को बजेट !!

बार्षिक योजना किताब २०७७-७८ !!

बार्षिक योजना किताब २०७७-७८ !!

सातौँ नगरसभाका निर्णयहरु (सम्पन्न मिति: २०७७/०३/३०) !!

सातौँ नगरसभाका निर्णयहरु (सम्पन्न मिति: २०७७/०३/३०) !!