FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

बार्षिक योजना किताब २०७७-७८ !!

बार्षिक योजना किताब २०७७-७८ !!

सातौँ नगरसभाका निर्णयहरु (सम्पन्न मिति: २०७७/०३/३०) !!

सातौँ नगरसभाका निर्णयहरु (सम्पन्न मिति: २०७७/०३/३०) !!

नेग.उमनपाको आ.व.२०७७/७८ का लागी अनुमानित आय तथा व्यय विवरण !!

नेग.उमनपाको आ.व.२०७७/७८ का लागी अनुमानित आय तथा व्यय विवरण !!

छैठौं नगरसभाका निर्णयहरु (सम्पन्न मिति: २०७६/१२/०४) !!

छैठौं नगरसभाका निर्णयहरु (सम्पन्न मिति: २०७६/१२/०४) !!

बार्षिक योजना किताब २०७६-७७ !!

बार्षिक योजना किताब २०७६-७७ !!

आ.व. २०७६-७७ नेपालगंज उप-महानगरपालिकाको निती तथा कार्यक्रम !!

आ.व. २०७६-७७ नेपालगंज उप-महानगरपालिकाको निती तथा कार्यक्रम !!

आ.व.२०७५/७६ को बार्षिक विकास योजना किताब !!

आ.व.२०७५/७६ को बार्षिक विकास योजना किताब !!

आ.व.२०७५/७६ बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम

आ.व.२०७५/७६ बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम

बजेट भाषण आ.व. २०७५-७६

बार्षिक बजेट आ.व. २०७५-७६

बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम आ.व. २०७५-७६

बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम आ.व. २०७५-७६