FAQs Complain Problems

समाचार

नेपालगंज राजपत्र

नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको ई-रिक्शा सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ !!
न्यायिक समिति कार्यविधि व्यवस्थित गर्न बनेको एेन २०७५ नेपालगञ्ज उप-महानगरपालिका !!
आपतकालिन विपद् पुर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०८० !!
बालक्लब र बालक्लब संजाल गठन तथा सञ्चालन कार्यविधि २०७५ !!
नेपालगञ्ज उप-महानगरपालिकाको गरिब सँग स्थानीय सरकार सञ्चालन कार्यविधि २०८० !!
लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरण मुल प्रवाहीकरण नीति २०७८ !!
लैङ्गिक समानता नीति तथा कार्यान्यवयन कार्यविधि २०७८ !!
स्थानीय विपद तथा जलवायु उत्थानशील योजना २०८० !!
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका राजश्व सुधार कार्ययोजना, २०८० !!
नेपालगञ्ज उप-महानगरपालिकाको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण अध्धययन प्रतिवेदन २०८० !!

Pages