FAQs Complain Problems

समाचार

ऐनहरु

आर्थिक ऐन २०८०, नेपालगञ्ज उप-महानगरपालिका !!

आर्थिक ऐन २०८०, नेपालगञ्ज उप-महानगरपालिका !!

नगर आमसञ्चार निती २०७८ !!

नगर आमसञ्चार निती २०७८ !!

शिक्षा एन २०७६, नेपालगंज उप-मनपा !!

शिक्षा एन २०७६, नेपालगंज उप-मनपा !!

भाग १ = ऐन, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट

भाग १ = ऐन, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट