FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद बोलपत्र सूचना

कान्तीताल सन्चालन सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना !!

कान्तीताल सन्चालन सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना !!

पाउदानी सहितको सिलाई मेशिन आपुर्ती सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना !!

पाउदानी सहितको सिलाई मेशिन आपुर्ती सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना !!

दरभाउपत्र आव्हानको सूचना (२०७८/०२/२०) !!

दरभाउपत्र आव्हानको सूचना (२०७८/०२/२०) !!

औषधी आपूर्ति सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना (२०७८/०२/१०)!!

औषधी आपूर्ति सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना (२०७८/०२/१०)!!

शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना !!

शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना !!

औषधी आपूर्ति सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना !!

औषधी आपूर्ति सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना !!

महेन्द्रपार्क सन्चालन सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना !!

महेन्द्रपार्क सन्चालन सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना !!

रानीतलाऊ बोटिंग बिहार सन्चालन सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना !!

रानीतलाऊ बोटिंग बिहार सन्चालन सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना !!

सटर भाडामा दिने सम्बन्धी सूचना (तेश्रो पटक) !!

कार्यालय सुरक्षा सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हानको सूचना !!

कार्यालय सुरक्षा सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हानको सूचना !!