FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद बोलपत्र सूचना

Letter of Intent for Sadak Sarsafai Work !!

Letter of Indent for Sadak Sarsafai Work !!

सटर भाडामा दिने सम्बन्धी सूचना (कृषि बजार संकलन केन्द्र) !!

सटर भाडामा दिने सम्बन्धी सूचना (कृषि बजार संकलन केन्द्र) !!

Quotation for Digitization Services of Vital Event Registration !!

Quotation for Digitization Services of Vital Event Registration !!

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना (प्रकाशित मिति २०७७/०६/०९) मुख्य सडक सरसफाई !!

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना (प्रकाशित मिति २०७७/०६/०९) मुख्य सडक सरसफाई !!

साना परियोजना सहयोग कोष अन्तर्गत परियोजना प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना !! (परियोजना प्रस्ताव ढांचा यसैसाथ संग्लग्न)

वाटरपार्क सन्चालनको ठेक्का सम्बन्धी दरभाउपत्र फारम !!

वाटरपार्क सन्चालनको ठेक्का सम्बन्धी दरभाउपत्र फारम !!

वाटरपार्क सन्चालन सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना !!

वाटरपार्क सन्चालन सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना !!

दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना (प्रकाशित मिति २०७७/०३/०३) !!

दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना (प्रकाशित मिति २०७७/०३/०३) !!

औषधी आपूर्ति सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना (२०७७/०२/२९) !!

औषधी आपूर्ति सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना (२०७७/०२/२९) !!

सार्वजनिक शौचालय, मोबाइल शौचालय, ट्रायाक्टर र आधुनिक सक्सन टेंकर सन्चालन सम्बन्धी दरभाउपत्र आवहान सम्बन्धी सूचना (प्रकाशित २०७७/०२/२९) !!

सार्वजनिक शौचालय, मोबाइल शौचालय, ट्रायाक्टर र आधुनिक सक्सन टेंकर सन्चालन सम्बन्धी दरभाउपत्र आवहान सम्बन्धी सूचना (प्रकाशित २०७७/०२/२९) !!