FAQs Complain Problems

राजपत्र भाग १

नेपालगञ्ज उप-महानगरपालिकाको कन्टिजेन्सी विपद राहत वितरण सम्बन्धी मापदण्ड २०७८ !!

नेपालगञ्ज उप-महानगरपालिकाको कन्टिजेन्सी विपद राहत वितरण सम्बन्धी मापदण्ड २०७८ !!

नगर आमसञ्चार निती २०७८ !!

नगर आमसञ्चार निती २०७८ !!

खरिद नियमावली पहिलो संसोधन २०७७ !!

खरिद नियमावली पहिलो संसोधन २०७७ !!