FAQs Complain Problems

दा.खा नामसारीका लागी चाहिने कागजातहरु के के हुन् ?

  1. निवेदन
  2. नागरिकताको प्रतिलिपि
  3. लिखतको फोटोकपी
  4. जानकारी पत्र
  5. मृत्यु दर्ता, नागरिकताको प्रतिलिपि
  6. नावालक हकदारको हकमा जन्मदर्ता को प्रतिलिपि
  7. तिरो तिरेको रसिद
  8. वडा समिति कार्यालयवाट भएको सर्जमिन मुचुल्का